บทที่ ๑
จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ในมก.

มก.เผยจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้างตั้งแต่เปิดภาคเรียน พร้อม ตั้งกฎเข้มติดป้ายชื่อ สวมเสื้อเขียว บริการสุภาพ ตรวจสภาพเครื่อง หากพบ ทำผิดกติกา ผิดครั้งแรก ให้หยุดงาน 5 วัน ครั้งที่ 2 หยุดงาน 10 วัน ครั้งที่ 3 หยุดงาน 15 วัน และหากผิดครั้งที่ 4 ยึดบัตรอนุญาต ยึดเสื้อ และคัดชื่อ ออกจากวิน

(ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ www.manager.co.th 03/7/15)

คำศัพท์

คำอธิบายไวยากรณ์

๑) เผย 明らかにする。เปิดเผย の省略形。新聞用語。

เผย + 動詞

主語 + เผยว่า + 従属文

๒) พร้อม 一緒に。พร้อมกับ.....ไปด้วย として使うが、この場合は他を省略した新聞用語。

主語 + 動詞1 + พร้อม + 動詞2

๓) หาก  もしも~ならば。ถ้าหากว่า......は、話し言葉。

หาก + 文節1(条件) + 文節2(結果)

๔ ) ให้   許可を与える、命令する。(強制して)~させる。

主語(使役者) + ให้ + 被使役者 + 動詞

画像1