บทที่ ๖
นิทรรศการงานวิจัยเพื่ออนาคตของสังคมไทย และพิธีปลูกต้นจามจุรี

เวลา ๐๙.๔๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ไปยังศาลาพระเกี้ยว ทอดพระเนตรนิทรรศการ “งานวิจัยเพื่ออนาคตของสังคมไทย”
ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ผลงานของคณาจารย์นักวิจัยจุฬาฯ ร่วม ๑๐๐  ผลงาน
ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ซึ่งล้วนเป็นองค์ความรู้ใหม่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง  รวมทั้ง
ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ศกนี้ จากนั้นสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปลูกต้นจามจุรี ณ
บริเวณ ด้านหน้าที่จอดรถข้างหอประชุมจุฬาฯ

( ที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วารสารจามจุรี. 2544. )

คำศัพท์

คำอธิบายไวยากรณ์

๑) ร่วม ~たらず。数字と一緒に使う。ประมาณと同じ。

ร่วม + 数詞 + 類別詞

๒) ล้วน 全て。固い表現。ทั้งหมดと同じ。

主語(複数) + ล้วน + 動詞

๓) รวมทั้ง 加えて。さらに。その上。単に、新たな情報を加える時に 使う。และは並列で、「そして」の意味。

文節1 + รวมทั้ง + 文節2

๔) จากนั้น その後。固い言葉。接続詞。หลังจากนั้น もいう。

文節1(前の出来事) + จากนั้น + 文節2(後の出来事)