บทที่ ๔
มีชีวิต...ต้องมีความหวัง

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ คือปรากฏการณ์ใหม่ที่อาจ ทำให้คนท้อแท้สิ้นหวัง ธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ อาจทำให้หลายคน ท้อแท้ หลายแห่งกำลังจะเปลี่ยนแนวประกอบธุรกิจ บางแห่งก็อยู่ใน ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเลิกหรือเดินหน้าต่อไป มนุษย์ทุกคนควรคิด เสมอว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงก็ตาม แต่สิ่ง ที่ยังหลงเหลืออยู่คือความหวัง ดุจลูกเรือที่แล่นเรือประมงอยู่ท่ามกลาง ท้องทะเลที่มองเห็นแต่น้ำกับฟ้า แต่เขาก็มีความหวังที่จะได้ปลาและกลับ เข้าฝั่ง ความหวังไม่เคยป่าวร้องให้ถอยกลับ ความหวังคือยาบำรุงหัวใจ มนุษย์ความหวังสร้างความเป็นจริงให้ปรากฏมาแล้วมากมาย ความหวัง ฟื้นฟูชีวิตให้กับมนุษย์ ความหวังเล็งไปสู่จุดหมายปลายทางที่ได้เข่นฆ่า ความเป็นไปได้ เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด ความหวังคือธงชัยโบกพลิ้วไสว อยู่ข้างหน้า

  • ตราบใดที่มีชีวิต ตราบนั้นยังมีความหวัง
  • ตราบใดยังมีความหวัง ตราบนั้นย่อมมีชีวิต
  • ไม่มีขณะใดเลยในชีวิตที่ควรแก่การสิ้นหวัง

(ที่มา : หม่อมหลวง จิตติ นพวงศ์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ชีวิตงาม. ไม่ทราบปี.)

คำศัพท์

คำอธิบายไวยากรณ์

๑) ทาง / ด้าน / ทางด้าน ~において。三つは同じ。

名詞 + ทาง + 名詞

๒) คือ すなわち~である。定義を与える場合に使うこともある。

主語 + คือ + 補語

๓) อาจ (จะ) ~かもしれない。推量の表現。

อาจจะ + 動詞

๔) ดุจ ~のように。書き言葉。意味は、เหมือน と同じ。

ดุจ + 名詞

๕) แต่ ~だけ。เพียงแค่ と同じ。

動詞 + แต่ + 名詞

๖) ตราบใดที่....ตราบนั้นยัง.... ~の限りには、まだ~。

ตราบใดที่ + 動詞 + ตราบนั้นยัง + 動詞

画像2