บทที่ ๓
แนวโน้มดีเซลมาแรง

ดีเซลกำลังจะเป็นน้ำมันหลักสำหรับรถยนต์ในอนาคตแล้ว เหตุเพราะ ค่ายรถยนต์ผลิตเครื่องยนต์ดีเซล มุ่งเน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในขณะที่ โรงกลั่นฯเตรียมนำเบนซินไปใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแทน ด้านเชลล์ ไหวตัวก่อนเพื่อน สร้างแบรนด์ เชลล์ เพียวร่า ดีเซล เพื่อรองรับ

(ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ www.manager.co.th 03/7/15)

คำศัพท์

คำอธิบายไวยากรณ์

๑) หลัก 主な。大切な。

名詞 + หลัก  = 名詞 + ที่สำคัญ

๒) กำลังจะ.... แล้ว まもなく(อีกไม่นาน)。そのうち。

กำลังจะ +  動詞 +  目的語 + แล้ว

๓ ) เหตุเพราะ  なぜなら。それゆえ。結果を先に出して原因を述べる。

文節1[結果] + เหตุเพราะ + 文節2[原因]

๔) ในขณะที่..... 同時に。他に ในระหว่างที่.....がある。

文節1 + ในขณะที่ + 文節2

๕) นำ....ไป(มา) ใช้แทน..... ~の代わりに、~を使う。

นำ + A + ไปใช้แทน + B

นำ + A + มาใช้แทน + B

๖) ด้าน..... ~において。新聞の中でよく使われる。

ด้าน  + 名詞[話題] + 文節