บทที่ ๔
พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ หลังจากผู้แทนกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียน และดร.พิจิตต รัตตกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ผศ.ฝอยฝา พันธุฟัก นายกสโมสรอาจารย์จุฬาฯ และรศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแล้วศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ได้แก่ หนังสือรายงานประจำปี “The Archaeological Survey of India : Annual Report” ซึ่งเป็นหนังสือค้นคว้าทางโบราณคดีอินเดียที่ทรงคุณค่า

( ที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วารสารจามจุรี. 2544. )

คำศัพท์สามัญ

คำราชาศัพท์

 〔王族語〕 〔普通語〕
๑.ถวายชัยมงคล祝賀する。อวยพร
๒.พระราชวโรกาส御機会。โอกาส
๓.วันคล้ายวันพระราชสมภพ御生誕日。วันคล้ายวันเกิด
๔.พระราชทานวโรกาส御機会をお与えになる。ให้โอกาส
๕.เข้าเฝ้าฯ謁見される。เข้าพบ
๖.ทูลเกล้าฯ ถวาย(小さい物を)差し上げる。ให้
๗.น้อมเกล้าฯ ถวาย(大きい物を)差し上げる。ให้
๘.โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย御心に従って、チャリティーのために差し上げる。ร่วมทำบุญตาม ที่เห็นเหมาะสม