บทที่ ๓
งานวันครบรอบ ๘๔ ปี  แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมงานวันครบรอบ ๘๔ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ เมื่อเสด็จฯ มาถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนถวายเครื่องราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นได้ทรงบาตรร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ณ บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ

( ที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วารสารจามจุรี. 2544. )

คำศัพท์สามัญ

คำราชาศัพท์

คำอธิบายไวยากรณ์

๑ ) ครบรอบ ~周年。

ครบรอบ + 数 + ปี

๒) พร้อมด้วย 一緒に。同伴して。新聞等の書き言葉。

名詞 + พร้อมด้วย + 名詞

๓) ณ ~に(場所)おいて。ที่ の書き言葉。

主語 + 動詞 + ณ + 場所