10 آج کا موسم

āj ka mausam
今日の天気

未来形の文 コピュラ動詞の未来形
天気・季節
方角を表す・尋ねる

パーキスターンの四季

パーキスターンの四季پاکستان کے چار موسم pākistān ke cār mausam


会話 مکالمہ

آج کا موسم

新しい単語 نئے الفاظ

موسمmausam(M)天気・季節
آسمان صاف ہےāsamān sāf hai晴れです
ہوگاhō gā~でしょう(男/単)
مجھے پتا نہیںmujhē patā nahīṇ知りません
شایدšāyadたぶん
بارش / بارشیںbāriš / bārišēṇ(F)
برساتbarsāt(F)雨季
چار موسمcār mausam(M)四季
بہار ( کا موسم )bahār(F) (ka mausam) (M)
گرمی ( کا موسم )garmī(F) (ka mausam) (M)
خزاں (کا موسم)xizāṇ(F) (ka mausam) (M)
سردی ( کا موسم )sardī(F) (ka mausam) (M)
گرمیgarmī(F)暑さ
کافیkāfī十分な
درجۂ حرارتdarja-e harārat(F)気温・温度
۴۵ سینٹی گریڈcālīs sēṇṭī grēd45℃
پہنچ جاتا ہےpahnc jātā hai到達してしまう(男/単)→~してしまう
بر‍ف باریbarf bārī(F)雪、降雪
شمالšumāl(M)
پہاڑی علاقوں میںpahāṛī ilāqōṇ meṇ山岳地域では
このページのトップへ

文法解説 قواعد

コピュラ動詞の未来形

未来形の語尾
گا主語が男性単数の時
گے主語が男性複数の時
گی主語が女性の時

コピュラ動詞の不確定未来形
گا主語が男性単数の時
گے主語が男性複数の時
گی主語が女性の時
ہم حاضر ہوں گی ۔ہم حاضر ہوں گے ۔میں حاضر ہوں گی ۔میِں حاضر ہوں گا ۔
آپ لوگ حاضر ہوں گی ۔آپ لوگ حاضر ہوں گے ۔آپ حاضر ہوں گی ۔آپ حاضر ہوں گے ۔
تم لوگ حاضر ہو گی ۔تم لوگ حاضر ہو گے ۔تم حاضر ہو گی ۔تم حاضر ہو گے ۔
یہ حاضر ہوں گی ۔یہ حاضر ہوں گے ۔یہ حاضر ہو گی ۔یہ حاضر ہو گا ۔
لڑکیاں حاضر ہوں گی ۔لڑکے حاضر ہوں گے ۔لڑکی حاضر ہو گی ۔لڑکا حاضر ہو گا ۔

天気を表す

晴天sāf āsmān(M)صاف آسمان降雪barf bārī(F)برف باری
良いacchāاچھا雪が降るbarf paṛnāبرف پڑنا
曇天abr ālūd āsmān(M)ابر آلود آسمان寒さsardī(F)سردی
曇るbādal chānāبادل چھانا冷えるsrdī paṛnāسردی پڑنا
bāriš(F)بارش 暑さgarmī(F)گرمی
雨が降るbāriš hōnāبارش ہونا暑くなるgarmī paṛnāگرمی پڑنا

方角を表す・尋ねる

①東西南北
mašriq(M)مشرق西maǧrib(M)مغرب
junūb(M)جنوبšumāl(M)شمال
②左・右
dāyāṇ(M)دایاںbāyāṇ(M)بایاں
右のdāēṇدائیں左のbāēṇبائیں
③~のほう、方角
方向taraf(F)طرف~の方向~ki taraf~ کی طرف
 どの方向kis tarafکس طر‍‌‍ف

語彙 ذخیرۂ الفاظ

patthar(M)پتھر地球karra-e arz(M)کرۂ ارض
samandar(M)سمندرcāṇd(M)چاند
温泉garam cašma(M)گرم چشمہmiṭṭī(F)مٹی
pahāṛī(F)پہاڑیrdarra(M)درہ
daryā(M)دریاpattā(M)پتا
daraxt(M)درختphūl(M)پھول
gās(M)گھاس平野maidān(M)میدان
jazīra(M)جزیرہsitāra(M)ستارہ
wādī(F)وادیjhīl(F)جھیل
大地zamīn(F)زمینjangal(M)جنگل
太陽sūraj(M)سورجpahāṛ(M)پہاڑ
熱いgaramگرم冷たいṭhnḍāٹھنڈا
厳しい、硬いsaxtسخت心地よいxuš gawārخوش گوار

このページのトップへ

練習問題 مشق

1.日本語に訳しなさい。
2.ウルドゥー語に訳しなさい。
 1. 今日は暑いです。
 2. 高坂では、冬はとても寒くなります。そして冷たい風が吹きます。
 3. 日本には四季があります。
 4. ラーホールでは雪は降りません。
  • ラーホール=lāhaur(M) لاہور
 5. カラーチーはパーキスターンの南部にあります。
  • カラーチー=karācī(F) کراچی
 6. あさってから冬休みでしょう。
  • 冬休み=sardiyōṇ ki chuṭṭiyāṇ(F) سردیوں کی چھٹیاں
 7. その先生の部屋はこの上にあるでしょう。
 8. 明日の朝はとても寒いでしょう。
 9. よいウルドゥー語習得するには何をしないといけないのかな?
 10. あなたのご両親は嬉しいでしょう。
  • 嬉しい=xuš خوش
このページのトップへ

ウルドゥー語の表示について

このテキストはナスタリーク体と呼ばれる書体を使用して印刷・出版されました。ナスタリーク体での画面表示を望まれる方はこちらをお読みください。